Example of Section Blog layout (FAQ section)

โครงการพัฒนาบุคลากร

โครงการพัฒนานักบริหารการศึกษามืออาชีพ ภายใต้โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อยกระดับมาตรฐานการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เพื่อเพิมพูนความรู้ ทักษะ ประสบการในการดำเนินการประกันคุณภาพในให้เข้มแข็งเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ 3 ในปี 2554 โดยกำหนดอบรม ระหว่างวันที่ 11 -13 กรกฎาคม 2554 อาคารสุรสัมมนา มหาวิทยาลัยสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา โดยผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วย ผู้บริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา? คลิกรายละเอียด

Additional information